Léon Le Fou

A monument for Léon Schreurs, the last soldier to defend Leuven August 19, 1914

A monument for Léon Schreurs, the last soldier to defend Leuven August 19, 1914

 

Glory - the beautiful escort of Léon Schreurs in his last act of life

Glory – the beautiful escort of Léon Schreurs in his last act of life

EN – Not so far from my house a statue honours a fool – or maybe a hero, you might want to discuss that.

This is what happened. On August 19, 1914 the German army advances in the direction of Leuven from the more eastly situated Tienen. The Belgian King Albert had left Leuven already, so had the Belgian Army. Even its rearguard is withdrawing in the direction of Mechelen. The only soldier staying behind in Leuven is Léon Schreurs, although for what reason is not clear. At Tiensepoort, the crossroads where the German troops will reach Leuven proper, he conceals himself behind a post box. One man, one rifle, a few bullets: that’s how he faces the hundreds of Germans marching in his direction. He kills five before he himself is shot dead – a predictable outcome.

Léons action was not to change the course of history with even the slightest twitch. Leuven was occupied without any delay, and burnt down a few days later. The withdrawal of the Belgian Army was not slowed. Léon only added a few shots to a raging storm of bullets – a futile gesture. And he must have known, Léon. He was 26 years old, an adult and mature man at that time. What then has driven him? A sense of duty? Mental derangement? Despair? Overconfidence? National pride? Or did Léon choose very clearly for a theatrical gesture that at least would have his death remembered in the carnage WW1 was about to become? So as to make his last moments remembered, and talked about with respect?

The monument for Léon Schreurs stands just a few metres away from the place where he fell, in a small garden along the part of the Leuven ringway that bears his name (Schreursvest). It seems to be one of the very few monuments dedicated to one individual, one ordinary soldier. The war would become a thing of big numbers, of mass deaths in which the last moments of individuals would often pass without leaving much traces and would be remembered only collectively.

With the app ‘Martyr Cities’ you’ll have a good guide to where Léon Schreurs fell. The app can guide you to many of the spots that still witness the cruel history of August 1914 in Leuven, Aarschot and Dendermonde, evoking the events by use of old photographs. You can download it for free at www.martyrcities.be

NL – Dicht bij waar ik woon staat een standbeeld dat hulde brengt aan een gek – of misschien toch een held, je kunt daarover discussiëren.

Dit is waar het over gaat. Op 19 augustus 1914 naderen de Duitse colonnes Leuven vanuit het oostelijker gelegen Tienen. Koning Albert heeft de stad verlaten, het Belgisch leger eveneens, zelfs de achterhoede is op terugtocht richting Mechelen. Alleen soldaat Léon Schreurs is om onduidelijke redenen achtergebleven. Aan Tiensepoort, het kruispunt waar de Duitsers Leuven zullen bereiken, verschanst hij zich achter een brievenbus. Eén man, één geweer, enkele kogels: daarmee belaagt hij de honderden Duitsers die komen aangemarcheerd. Vijf man kan hij doden voor hij zelf wordt neergeschoten – een voorspelbare afloop.

Léons actie was niet van aard dat ze de oorlog ook maar een beetje zou beïnvloeden. Leuven werd zonder verder oponthoud bezet en enkele dagen later platgebrand. De terugtocht van het Belgisch leger werd niet vertraagd. Léon loste een paar schoten in een storm van kogels – al bij al een futiel gebaar. En dat moet hij toch geweten hebben, Léon – hij was 26 jaar, een volwassen man in die tijd. Wat heeft hem dan gedreven? Plichtsbewustijn, zinsverbijstering, wanhoop, overmoed, nationale trots? Of koos Léon in alle helderheid voor een theatraal gebaar waardoor zijn dood op zijn minst opgemerkt zou worden in de slachting die de Eerste Wereldoorlog aan het worden was? Zodat zijn laatste ogenblikken niet vergeten zouden worden, en met respect doorverteld?

Het monument ter ere van Léon Schreurs staat op enkele tientallen meters van waar hij sneuvelde, in een perkje langs de Leuvense ringweg die daar zijn naam draagt (Schreursvest). Het moet een van de weinige monumenten zijn die aan één individuele, gewone soldaat is gewijd. De oorlog zou een zaak van grote getallen worden, van massale sterfte waarin de laatste ogenblikken van individuen vaak onopgemerkt bleven, en alleen collectief in de herinnering worden bewaard.

 Aan de app ‘Martelaarsteden’ heb je een goede gids naar de plek waar Léon Schreurs sneuvelde, en naar andere plekken die nog altijd herinneren aan die wrede dagen in augustus 1914. Er is informatie over de gebeurtenissen in Leuven, Aarschot en Dendermonde, met beeldmateriaal van toen. Gratis te downloaden via www.martelaarsteden.be

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s